dev

Base application with mongodb + expressjs

1. Tạo project tên blog express blog blog │ README.md | app.js | package.json │ └───bin │ www │ └───models │ Blog.js │ db.js | └───node_modules └───public ├───images ├───javascripts ├───stylesheets | └───routes | blog.js │ index.js └───views │ error.jade | index.jade | layout.jade └───blog │ edit.jade │ index.jade | new.jade 2. set up mongoDB brew… Continue reading Base application with mongodb + expressjs

Mac

Install Node.js and npm using Homebrew on macOS

1. Install Homebrew /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 2. update brew to make sure HomeBrew is up to date brew update 3. Make sure your system is ready to brew brew doctor 4. Next, add Homebrew's location to your $PATH in your .bash_profile or .zshrc file. export PATH="/usr/local/bin:$PATH" 5. Next, install Node (npm will be installed… Continue reading Install Node.js and npm using Homebrew on macOS

dev

Sự khác nhau giữ thông dịch và biên dịch?

Ok, có vẻ như đây là hai concept mà có khá nhiều member nhầm lẫn. Và có thể cả những lập trình viên có kinh nghiệm. Có thể bạn sẽ nghe đâu đó người ta nói, ngôn ngữ này là ngôn ngữ biên dịch, hay ngôn ngữ này là ngôn ngữ thông dịch.  Python, php… Continue reading Sự khác nhau giữ thông dịch và biên dịch?