dev

Base application with mongodb + expressjs

1. Tạo project tên blog express blog blog │ README.md | app.js | package.json │ └───bin │ www │ └───models │ Blog.js │ db.js | └───node_modules └───public ├───images ├───javascripts ├───stylesheets | └───routes | blog.js │ index.js └───views │ error.jade | index.jade | layout.jade └───blog │ edit.jade │ index.jade | new.jade 2. set up mongoDB brew… Continue reading Base application with mongodb + expressjs

Advertisements
dev

Sự khác nhau giữ thông dịch và biên dịch?

Ok, có vẻ như đây là hai concept mà có khá nhiều member nhầm lẫn. Và có thể cả những lập trình viên có kinh nghiệm. Có thể bạn sẽ nghe đâu đó người ta nói, ngôn ngữ này là ngôn ngữ biên dịch, hay ngôn ngữ này là ngôn ngữ thông dịch.  Python, php… Continue reading Sự khác nhau giữ thông dịch và biên dịch?

dev, ubuntu

How To Set Up Apache Virtual Hosts on CentOS 7?

Trên máy ảo CentOS Install Apache sudo yum -y install httpd sudo systemctl enable httpd.service Step One — Create the Directory Structure sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html sudo mkdir -p /var/www/example2.com/public_html Step Two — Grant Permissions sudo chmod -R 755 /var/www Step Three — Create Demo Pages for Each Virtual Host nano /var/www/example.com/public_html/index.html cp /var/www/example.com/public_html/index.html /var/www/example2.com/public_html/index.html… Continue reading How To Set Up Apache Virtual Hosts on CentOS 7?