Mac

Install Node.js and npm using Homebrew on macOS

1. Install Homebrew /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 2. update brew to make sure HomeBrew is up to date brew update 3. Make sure your system is ready to brew brew doctor 4. Next, add Homebrew's location to your $PATH in your .bash_profile or .zshrc file. export PATH="/usr/local/bin:$PATH" 5. Next, install Node (npm will be installed… Continue reading Install Node.js and npm using Homebrew on macOS

Advertisements
dev, Mac, ubuntu

Composer?

Nếu bạn là một lập trình viên, hẳn bạn đã nghe đến từ khoá này. Nó là một PHP package manager. Nó cho phép bạn quản lý các thư viện cần thiết cho ứng dụng. Để cài đặt nó trên Mac, dùng brew install composer Tệp composer.json là tệp chứa các thư viện phụ thuộc… Continue reading Composer?