dev, Mac, ubuntu

Composer?

Nếu bạn là một lập trình viên, hẳn bạn đã nghe đến từ khoá này. Nó là một PHP package manager. Nó cho phép bạn quản lý các thư viện cần thiết cho ứng dụng. Để cài đặt nó trên Mac, dùng brew install composer Tệp composer.json là tệp chứa các thư viện phụ thuộc… Continue reading Composer?

Advertisements
dev, ubuntu

How To Set Up Apache Virtual Hosts on CentOS 7?

Trên máy ảo CentOS Install Apache sudo yum -y install httpd sudo systemctl enable httpd.service Step One — Create the Directory Structure sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html sudo mkdir -p /var/www/example2.com/public_html Step Two — Grant Permissions sudo chmod -R 755 /var/www Step Three — Create Demo Pages for Each Virtual Host nano /var/www/example.com/public_html/index.html cp /var/www/example.com/public_html/index.html /var/www/example2.com/public_html/index.html… Continue reading How To Set Up Apache Virtual Hosts on CentOS 7?