dev, ubuntu

How To Set Up Apache Virtual Hosts on CentOS 7?

Trên máy ảo CentOS Install Apache sudo yum -y install httpd sudo systemctl enable httpd.service Step One — Create the Directory Structure sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html sudo mkdir -p /var/www/example2.com/public_html Step Two — Grant Permissions sudo chmod -R 755 /var/www Step Three — Create Demo Pages for Each Virtual Host nano /var/www/example.com/public_html/index.html cp /var/www/example.com/public_html/index.html /var/www/example2.com/public_html/index.html… Continue reading How To Set Up Apache Virtual Hosts on CentOS 7?

Advertisements
books

Review sách “Nghệ thuật tư duy rành mạch”

Có một nguyên tắc mà chúng ta hiểu với nhau rằng: chúng ta học được nhiều hơn từ những lỗi lầm. Cuốn sách trên chỉ ra 99 lỗi tư duy cần tránh. Làm sao chúng ta có thể tư duy mạch lạc? Làm sao chúng ta sử dụng tư duy như đang chơi một món… Continue reading Review sách “Nghệ thuật tư duy rành mạch”